LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

ESTADA L'EMPRESA

Què és?

És una matèria optativa transversal amb una funció bàsicament orientadora que vol fer conèixer a l’alumnat la realitat del mercat laboral, i per tant, no són unes pràctiques laborals ni l’aprenentatge d’un ofici.

És formació i orientació laboral per conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans i materials, així com les condicions legals que afecten les relacions laborals.

És posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació al futur món laboral (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, compliment de les tasques encomanades,…)

Quins objectius té?

  1. Prendre contacte amb el món de l’empresa i amb el seu sistema de relacions socials i laborals, així com amb la gestió dels seus recursos.
  2. Adaptar-se d’una manera responsable i participativa a les normes de funcionament i a les situacions pròpies del centre de treball.
  3. Orientar-se al món laboral i adquirir informació complementària útil per enfocar el propi projecte acadèmic i professional de futur.
  4. Afrontar les tasques encomanades amb progressiva autonomia, organització i iniciativa.
  5. Desenvolupar i treballar les capacitats professionals per a les quals l’alumnat té predisposició i una actitud positiva.
  6. Reconèixer situacions de risc, amb observació dels elements que hi intervenen i les mesures de prevenció i protecció que en deriven.

Quins requisits d’accés té?

Qualsevol alumne pot presentar sol·licitud per cursar la matèria Estada a l’empresa, però les places són limitades a 12 per promoció.

L’alumne presentarà una carta de motivació o escrit justificatiu i el document de sol·licitud amb data límit el darrer dia laborable de març.

En cas de superar la demanda, s’accedirà per currículum i nota mitjana, prèvia aprovació de la Direcció del nivell. Es donarà resposta durant el mes d’abril.

Quin currículum i calendari té?

Es desenvolupen 40 h de continguts teoricopràctics al Centre els darrers dies del juny sobre temes d’inserció professional, itinerari formatiu professional, l’empresa com a unitat productiva, legislació, relacions laborals i salut laboral,… L’estada a l’empresa està quantificada en 70 h fora de l’horari acadèmic  en jornades de fins a 7h diàries durant 2 setmanes. Aquesta estada es realitzarà al juliol. Les empreses són de la borsa de pràctiques del col·legi. L’alumne/a també pot proposar empresa, però aquesta no pot ser d’un familiar directe.

Com es fa el seguiment?

Per part de l’empresa el seguiment correspon al tutor/a de l’empresa. Per part del Centre el seguiment correspon als professors/es del curs i al tutor/a de pràctiques de l’escola.

Com s’avalua?

Es contemplarà com una matèria més que farà mitjana per calcular la nota final de Batxillerat. L’alumnat obté una nota numèrica que consta en el seu currículum.

L’avaluació de les pràctiques és de caràcter actitudinal (presència, assistència, puntualitat, responsabilitat, iniciativa, treball en grup,…). L’empresa qualifica els diferents ítems.

La nota s’obté com un percentatge entre el curs teòric i l’avaluació de pràctiques.

Vols fer Estada a l’empresa?

Presenta la teva Sol·licitud i una Carta de motivació adreçada a la Direcció del nivell abans del darrer dia laborable de març.