TREBALL DE RECERCA

Al llarg del Batxillerat, els alumnes han de desenvolupar la seva capacitat de fer recerca, és a dir, d’aprendre a aprendre. Per la importància que té el desenvolupament d’aquestes capacitats, s’ha establert en el currículum la realització d’un treball de recerca entre primer i segon curs de Batxillerat.

El treball de recerca permet treballar procediments com l’obtenció i tractament de la informació, el disseny experimental, el tractament de les dades, la redacció escrita o l’exposició de resultats.

trec

CONSISTEIX EN…

  • Desenvolupar un projecte d’investigació
  • Pot estar emmarcat en una matèria o ser interdisciplinar
  • És dirigit per un tutor/a
  • Representa el 10% de la nota final de Batxillerat
  • Es presenta en forma de memòria escrita i d’exposició oral