LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DE MÚSICA

El Col·legi ofereix, a tots aquells alumnes que compleixin els requisits, la possibilitat de cursar el batxillerat de música.

PERFIL DE L’ALUMNE

L’alumnat que cursa el batxillerat i simultàniament el tercer cicle de grau professional de música, pot cursar el batxillerat de música. S’entén per batxillerat de música aquell format per les matèries comunes de batxillerat, treball de recerca i les matèries de grau professional de música. L’alumne que opti per aquests estudis, en iniciar el batxillerat haurà de presentar una certificació d’inscripció al tercer cicle de grau professional. L’alumnat que a primer curs de batxillerat havia iniciat una de les modalitats establertes i decideix canviar a l’opció batxillerat de música en iniciar el segon curs, també ho podrà fer, tot seguint el procediment administratiu establert.

CARACTERÍSTIQUES

En superar les matèries preceptives i completar el grau professional de música, l’alumne o alumna podrà sol·licitar el títol de Batxillerat. El col·legi atendrà la distribució horària personalitzada dels alumnes de Batxillerat de Música que s’hagin incorporat segons el procés establert per l’Administració. A més, el col·legi atendrà les necessitats derivades dels seus estudis musicals: tutoria del treball de recerca per professors especialitzats, cessió d’espais en el mateix col·legi per a l’estudi instrumental, tutoria compartida amb el/la tutor/a del centre de música,…