BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARI 2. DOBLE VIA | ITINERARI 3. CIÈNCIES

PERFIL DE L’ALUMNE

L’alumne/a que opta per algun d’aquests itineraris ha d’estar interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques i els estudis relacionats amb els continguts científic-sanitaris. Són alumnes que els agrada observar i experimentar per comprendre els fenòmens que ens envolten. Valoren el treball científic en general. Tendeixen a ser persones curioses, reflexives, analítiques, teòriques i metòdiques.

Senten atracció per professions relacionades amb la biologia, la química, la medicina, i, en general, per la investigació referida a qualsevol camp del coneixement.

ITINERARI 2. LA DOBLE VIA

Consisteix en cursar una barreja entre l’itinerari 1(Tecnologia) i l’itinerari 3 (Ciències).
Dirigit a aquells estudiants que no tenen massa clar quins estudis universitaris cursar, però saben que els agraden les ciències. Aquest itinerari dóna la formació bàsica per accedir a qualsevol carrera universitària de la branca científica.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Els estudis professionals específics es concreten en els Cicles Formatius de Grau Superior, que ofereixen la titulació de tècnic superior especialista en l’àmbit triat.
Pel que fa als estudis universitaris, aquests dos itineraris permeten examinar-se de les opcions de les PAU relacionades amb l’àmbit científic. Aquestes opcions faculten l’alumne per accedir a Graus relacionats amb les ciències pures i aplicades (farmàcia, medicina, infermeria, química, biologia, geologia, matemàtiques, física,…).

MATÈRIES DE MODALITAT (ITINERARI DOBLE VIA)

MATÈRIES DE MODALITAT (ITINERARI CIÈNCIES)

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES