LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARI 2. CIÈNCIES

PERFIL DE L’ALUMNE

L’alumne/a que opta per aquest itinerari ha d’estar interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques i els estudis relacionats amb els continguts de ciències de la vida i la salut. Són alumnes que els agrada observar i experimentar per comprendre els fenòmens que ens envolten. Valoren el treball científic en general. Tendeixen a ser persones curioses, reflexives, analítiques, teòriques i metòdiques. Senten atracció per professions relacionades amb la biologia, la química, la medicina, i, en general, per la investigació referida a qualsevol camp del coneixement.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Els estudis professionals específics es concreten en els Cicles Formatius de Grau Superior, que ofereixen la titulació de tècnic superior especialista en l’àmbit triat. Pel que fa als estudis universitaris, aquest itinerari permet examinar-se de les opcions de les PAU relacionades amb l’àmbit científic. Aquestes opcions faculten l’alumne per accedir a Graus relacionats amb les ciències pures i aplicades (farmàcia, medicina, infermeria, química, biologia, geologia, matemàtiques, física,…).

MATÈRIES DE MODALITAT (ITINERARI CIÈNCIES)

MATÈRIES OPTATIVES

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES